Deze procedure is van toepassing voor alle artsen die analyses aanvragen in het klinisch laboratorium van AZ Delta. 

De medisch laboratorium technologen zijn verantwoordelijk voor de technische validatie van de analyseresultaten, de klinisch biologen zijn verantwoordelijk voor de medische validatie van de testresultaten.
De laboratoriumstaf is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de geschikte tools aan de aanvrager voor inzage in de analyseresultaten. Dit gebeurt in samenwerking met de dienst IT van het ziekenhuis, waarbij de gemaakte afspraken genoteerd worden in een SLA.
Van de aanvragers wordt verwacht dat zij de voor hen geschikte rapporteringswijze kenbaar maken aan het lab.

1. Wijzen van rapportering

Van elke analysevoorschrift wordt een rapport gemaakt. Dit rapport wordt elektronisch ter beschikking gesteld van alle artsen verbonden aan het ziekenhuis. De aanvrager heeft individueel de keuze of hij al of niet een extra papieren rapport wenst te ontvangen.

1.1 Elektronisch

Van zodra laboresultaten technisch gevalideerd zijn, worden ze binnen het AZ Delta Ziekenhuis en het Sint-Andriesziekenhuis Tielt doorgestuurd naar het elektronisch medisch dossier. Voor aanvragers buiten deze ziekenhuizen kan dit doorgestuurd worden naar de software die de arts gebruikt.

1.2 Op papier

Enkel op vraag van arts. Van zodra laboresultaten medisch gevalideerd zijn, wordt een papieren rapport getriggerd.
De finetuning voor het printen van deze protocols (frequentie, al dan niet volledig rapport …) is geregeld via het LIS (Laboratoriuminformatiesysteem) van het laboratorium.

2. Kritische resultaten

Resultaten die kunnen wijzen op een levensbedreigende situatie voor de patiënt zijn in overleg met de artsen vastgelegd (zie hier voor Kritische testresultaten) en worden onmiddellijk telefonisch doorgegeven aan de behandelende arts of zijn assistent.

3. Antwoordtijd – Turnaround time (TAT)

De antwoordtijd voor dringend aanvraagbare analyses is <1 uur. Voor niet dringende analyses kan de TAT terug gevonden worden in de labogids.

4. Gewijzigde analyseresultaten

Bij wijziging van een analyseresultaat wordt een nieuw rapport gegenereerd, gewijzigde analyseresultaten worden daarop duidelijk gemarkeerd. De klinisch bioloog beslist of de aanvrager al dan niet actief moet worden verwittigd.

5. Analyses uitgevoerd in een extern laboratorium

Analyses uitgevoerd door een extern laboratorium worden op het rapport onder de rubriek “Doorgestuurde onderzoeken” vermeld. Het originele rapport van het extern laboratorium wordt eveneens aan de aanvrager ter beschikking gesteld (elektronisch of op papier).

6. Rapportkopie

Een kopie van het rapport kan op vraag/vermelding van de aanvragende arts op het aanvraagformulier bezorgd worden aan een collega arts of aan de patiënt.